1.Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Laptop.lt” (toliau – Tiekėjas) administruojamo tinklalapio laptop.lt (toliau – laptop.lt) ir laptop.lt Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Duomenų valdytojas – UAB „Laptop.lt“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125684824 , buveinės adresas – S. Žukausko g. 43, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@laptop.lt, telefono numeris +37068504921.

3. Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo UAB „Laptop.lt“ ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine, kuri pasiekiama internetiniu adresu www.laptop.lt, o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys www.laptop.lt paslaugomis.

4. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

5. Tiekėjas Vartotojo duomenis saugo 4 metus po paskutinio vartotojo apsilankymo svetainėje ar to laiko, kai Vartotojas perdavė savo kontaktus Tiekėjui.

6. Tiekėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

6.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

6.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai:

6.3.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo

6.3.2 Duomenų subjektas dėl asmens duomenų tvarkymo, išreiškia sutikimą uždėdamas varnelę „sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų vykdymo tiksu“ bei sutinka laikytis naudojimosi laptop.lt tinklalapiu taisyklių;

6.3.3. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

7. Tiekėjas Vartotojo duomenis saugo 4 metus po paskutinio vartotojo apsilankymo svetainėje ar to laiko, kai Vartotojas perdavė savo kontaktus Tiekėjui.

8. UAB „Laptop.lt“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

8.1. individualios paskyros sudarymui, finansinių dokumentų išrašymui, problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui; tvarkomi: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono nr, el.pašto adresas), IP adresas.

8.2. kompiuterinės įrangos remonto tikslu; tvarkomi: Duomenys apie įrenginio savininką, vardas, pavardė, el.pašto adresas, tel. numeris.

8.3. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui (elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pristatymui); tvarkomi: gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, vardas, pavardė.

8.4. tiesioginės rinkodaros; tvarkomi asmens duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris, vardas.

9. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenų subjektas duoda sutikimą.

10. Dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, duomenų subjektas uždėdamas varnelę laukelyje „sutinku gauti su laptop.lt paslaugomis susijusius naujienlaiškius, pasiūlymus“ sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

11. Klientui sudaroma aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė duomenų subjektui išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

12. Klientas yra informuojamas apie teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir apie tai, kad bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

13. Jei klientas nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, klientas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu info@laptop.lt arba pateikti prašymą adresu S. Žukausko g. 43, Vilnius ir nurodyti, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

14. Vartotojas, užsakydamas paslaugas laptop.lt tinklalapyje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį atsiųsdamas elektroninį laišką svetainės administratoriui info@laptop.lt.

15. Vartotojas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. laptop.lt iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą.

16. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Duomenų subjektas siekdamas susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu turi pateikti rašytinį prašymą per savo paskyrą. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti laptop.lt pateiks informacija kokius asmens duomenis surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus. laptop.lt aukščiau nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 30 dienų. Tokia informacija pateikiama vieną kartą neatlygintinai per kalendorinius metus.

17. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į laptop.lt elektroniniu pašto adresu ar per savo paskyrą prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys ištaisomi per penkias darbo dienas.

18. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė ir kurie yra įsipareigoję saugoti asmens duomenų paslaptį.

19. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

20. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Slapukai naudojami norint prisijungti prie vidinės sistemos t.y. lankytojo sesijai identifikuoti, saugomas sesijos ID.

21. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t.. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

22. laptop.lt užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

23. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

24. Vartotojas gali nesutikti suteikti savo asmens duomenų, tokiu atveju nėra galimybės naudotis laptop.lt teikiamomis paslaugomis.

25. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

26. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo laptop.lt tinklalapyje dienos.

27. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi laptop.lt tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.